Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Công thức tính và ví dụ

Trong quản lý tài chính của doanh nghiệp, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một phần quan trọng của hạch toán Thu – Chi. Dự toán chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được thực hiện dựa trên kế hoạch sản xuất, định mức sản phẩm và giá thành nguyên vật liệu.

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì? Công thức tính và ví dụ

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là gì?

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp (CPNVLTT) là chi phí vật liệu chính, vật liệu phụ, các cấu kiện, các bộ phận kết cấu công trình, vật liệu luân chuyển: xi măng, gạch, gỗ, cát, đá sỏi v.v…

Chiếm tỉ trọng lớn trong giá thành sản phẩm xây lắp.

Không bao gồm chi phí nguyên vật liệu sử dụng cho máy thi công, cho quản lý đội công trình.

Tài khoản được sử dụng cho CPNVLTT là tài khoản 621 có kết cấu: Phát sinh tăng bên Nợ – phát sỉnh giảm bên Có và không có số dư cuối kỳ.

Thành phần nguyên vật liệu trực tiếp

 1. Chi phí nguyên vật liệu thô bao gồm các chi phí phát sinh để công ty có được nguyên vật liệu thô cần thiết cho sản xuất hàng hóa.
 2. Thuế gián thu là các khoản thuế mà người mua hàng hóa phải trả cho người bán, và do đó cũng được tính vào chi phí trực tiếp của công ty.
 3. Các loại chiết khấu khác nhau, chẳng hạn như chiết khấu tiền mặt, chiết khấu thương mại và chiết khấu số lượng, được trừ đi khi tính tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty.
 4. Phí vận chuyển và lưu kho là các chi phí mà công ty phải trả cho việc vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, và thường được tính vào hóa đơn mua hàng từ nhà cung cấp.
 5. Chi phí đóng gói và thùng chứa, bao gồm chi phí cho vật liệu đóng gói và các thùng chứa được sử dụng để lấy vật liệu từ nhà cung cấp, cũng được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty.

Thành phần nguyên vật liệu trực tiếp

Cách tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp  sử dụng trong sản xuất

Công thức tính nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng bao gồm:

Nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng = Đầu kỳ nguyên vật liệu trực tiếp + Nguyên vật liệu mua trong kỳ – Cuối kỳ nguyên vật liệu trực tiếp

Trong đó:

 • Đầu kỳ nguyên vật liệu trực tiếp là số lượng nguyên vật liệu trực tiếp tồn đầu kỳ.
 • Nguyên vật liệu mua trong kỳ là số lượng nguyên vật liệu trực tiếp được mua trong kỳ.
 • Cuối kỳ nguyên vật liệu trực tiếp là số lượng nguyên vật liệu trực tiếp tồn cuối kỳ.

Việc tính toán số lượng và chi phí nguyên vật liệu trực tiếp sử dụng là rất quan trọng để định giá chi phí sản xuất và tính toán giá thành sản phẩm. Nếu tính toán không chính xác, công ty có thể đánh giá sai giá thành sản phẩm và đưa ra các quyết định sai lầm về chiến lược sản xuất và kinh doanh.

Do đó, việc quản lý và kiểm soát nguyên vật liệu trực tiếp là một phần quan trọng trong hoạt động sản xuất và kinh doanh của công ty. Nó đòi hỏi sự chính xác và chặt chẽ trong việc quản lý kho và kiểm soát các hoạt động mua bán, vận chuyển và lưu trữ nguyên vật liệu trực tiếp.

Ví dụ về tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Từ thông tin về giao dịch được cung cấp bên dưới cho công ty X Ltd. trong tháng 5 năm 2022, hãy tính tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty cho tháng đó:

 • Chi phí mua nguyên vật liệu: 720 triệu.
 • Thuế gián thu ghi trong hóa đơn: 90 triệu.
 • Lương trả cho nhân viên tham gia trực tiếp vào sản xuất: 180 triệu.
 • Chi phí đóng gói và container đã thanh toán: 6 triệu.
 • Chi phí vận chuyển trong nước đã thanh toán: 9 triệu.

Vì vậy, tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp của công ty A Ltd. cho tháng kết thúc vào ngày 31 tháng 5 năm 2022 là: 720+ 90 + 180 + 6 + 9 = 1 tỷ 4 triệu VNĐ.

Các chi phí phát sinh liên quan đến nguyên liệu thô và các thành phần phát sinh khác để mua nguyên liệu trực tiếp cho sản xuất các sản phẩm của công ty sẽ được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp. Trừ khi đó là chi phí để trả lương cho người lao động, chi phí này sẽ được tính vào chi phí lao động trực tiếp vì chúng liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm của công ty. Tuy nhiên, chi phí lao động trực tiếp này sẽ không được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Ví dụ, đối với công ty TNHH X, tất cả các chi phí phát sinh liên quan đến mua nguyên liệu thô và các thành phần khác để sản xuất các sản phẩm sẽ được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, trừ chi phí trả lương cho người lao động. Chi phí lương này sẽ được tính vào chi phí lao động trực tiếp, nhưng không được tính vào chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

Ví dụ về tính chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu

Các phương pháp hạch toán chi phí nguyên vật liệu trong kế toán có thể được thực hiện bằng ba phương pháp chính: FIFO (First In, First Out), Bình quân gia quyền, và LIFO (Last In, First Out).

 1. Phương pháp FIFO giả định rằng nguyên liệu trực tiếp được mua trước sẽ được sử dụng đầu tiên trong quá trình sản xuất, và cuối cùng được tính toán là tồn kho. Phương pháp này được thực hiện bằng cách ghi lại số lượng hàng tồn kho mua vào kho, theo ngày và số lượng chuyến hàng. Khi hàng tồn kho bán ra, chi phí của đơn vị nguyên vật liệu sử dụng trong kỳ kế toán được tính. Tổng chi phí nguyên vật liệu trực tiếp cuối kỳ, FIFO và giá trị hàng tồn kho còn lại được tính bằng công thức tương ứng.
 2. Phương pháp Bình quân gia quyền tính toán giá thành nguyên vật liệu trực tiếp dùng vào sản xuất bằng cách xác định chi phí cho các đơn vị thành phẩm và kết thúc kho WIP, sau đó đối chiếu chi phí.
 3. Phương pháp LIFO hoạt động ngược lại với phương pháp FIFO, giả định rằng hàng tồn kho cuối cùng được thêm vào sẽ được sử dụng trước. Phương pháp này được sử dụng tốt nhất trong thời kỳ lạm phát, khi các đơn vị đắt tiền được sử dụng đầu tiên. Giá vốn hàng bán được tính bằng cách sử dụng giá vốn của hàng tồn kho gần nhất.

Tầm quan trọng Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp

Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là một thành phần quan trọng trong chi phí sản xuất sản phẩm của công ty, cùng với các thành phần chi phí sản phẩm khác như chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp bao gồm chi phí mua nguyên liệu thô được sử dụng trong quá trình sản xuất, thuế gián thu đã trả cho nguyên liệu thô, chi phí đóng gói và container để vận chuyển nguyên liệu thô, chi phí vận chuyển hàng hóa, và nhiều khoản chi phí khác.

Để tối đa hóa hiệu quả và giảm chi phí sản xuất, các nhà quản lý cần theo dõi chi phí trực tiếp phát sinh trong quá trình sản xuất. Bằng cách theo dõi quá trình chuyển đổi từ nguyên liệu thô thành sản phẩm, công ty có thể tối ưu hóa quy trình sản xuất bằng cách thực hiện các thay đổi cần thiết khi cần thiết.

Tổng kết

Do đó, chi phí nguyên vật liệu trực tiếp đóng vai trò quan trọng trong giá thành sản phẩm của công ty. Các thành phần khác của giá thành sản phẩm bao gồm chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Tổng chi phí liên quan đến nguyên liệu thô bao gồm các chi phí phát sinh để mua nguyên liệu trực tiếp cho việc sản xuất, thuế gián thu liên quan đến nguyên liệu thô, phí đóng gói và container, phí vận chuyển đã trả, vv.

Đánh giá bài viết

0 / 5. Lượt đánh giá: 0

Comments are closed.

BÀI VIẾT KHÁC