Category

Tài chính

Category

“Gói siêu ưu đãi lãi suất vay dành cho Khách hàng doanh nghiệp” dự kiến sẽ hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh. Chương trình áp dụng cho các khế ước nhận nợ phát sinh đến hết ngày 31/12/2021 hoặc đến hết hạn mức 3.000 tỷ đồng.